19. јул 2007.

Kompaniji AD “Alas Rakovac” zabranjena dalja eksploatacija na Kopu “Kišnjeva glava”

Protiv odgovornih lica iz kompanije A.D. Alas Rakovac, nakon nepoštovanja rešenja, uručenog kompaniji 3. jula, o zabrani bilo kakvih radova do donošenja plana nadležnog ministarstva za rekultivaciju Kopa “Kišnjeva glava” u Rakovcu biće pokrenuta prekršajna prijava za nepoštovanje rešenja i prijava javnom tužiocu za privredni prestup istakle su pokrajinska i republička inspektorka za zaštitu životne sredine, Snežana Stević i Tatjana Babić, danas u 12 časova nakon završetka inspekcijskog pregleda okupljenim novinarima i aktivistima Zelene mreže Vojvodine, Penjačkog društva “Adrenalin” i M.Z. Stari Ledinci.

Nakon prijave, Zelene mreže Vojvodine Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Ministarstvu zaštite životne sredine o protivzakonitom vršenju rudarskih aktivnosti bez pribavljenih dozvola nadležnih organa na kopu »Kišnjava glava« u Nacionalnom parku »Fruška gora« - Sektor za inspekcijske poslove Sekretarijata i Inspekcijska služba Ministarstva za zaštitu životne sredine 2. jula doneli su rešenje o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac« koje je uručena kompaniji A.D. Alas Rakovac, 3. jula 2007. godine.

I nakon primljenog rešenja u Kopu Kišnjeva glava nastavljeno je sa miniranjem i eksploatacijom kamena u tri smena, kršenjem rešenja inspektora, nakon čega je po upravnom postupku izvršen novi inspekcijski nadzor koji će rezultovati dvema prijavama, prekšrajnom za nepoštovanje rešenja i prijavom za privredni prestup javnom tužiocu.

16. јул 2007.

Pismo koje je ZMV uputila Pokrajinskom sekretarijatu za zastitu zivotne sredine i odrzivi razvoj
Novi Sad, 16.juli 2007.

Poštovani gospodine Đarmati,

Želimo da upozorimo Sekretarijat koji Vi vodite na nastavljanje rudarskih radova (miniranje i eksploatacija) u kopu Kišnjeva glava koje se odvija u tri smene suprotno Rešenju o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu «Kišnjeva glava - Rakovac» do pribavljanja saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije ovog površinskog kopa.
Molimo Vas da u skladu sa Vašim nadležnostima pristupite zakonskoj proceduri koja sledi nakon donošenja Rešenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine, koji je potpisan od strane nadležne inspekcijske službe.
U nastavku Vam dostavljamo komentar jednog od naših aktivista sa sajta http://www.ledinackojezero.blogspot.com/ iz kojeg smo saznali i da je «u subota, 14.07.2007., u toku neradnog dana, tokom prepodneva, u Kišnjevoj glavi obavljeno tri miniranja u roku od jednog sata», kao i da je «sada verovatno rastreseno i raskinuto dovoljno stenske mase, da je mogu diskretno transportovati i sitniti tokom radne nedelje i glumiti kako u kopu nema aktivnosti u slučaju ponovnog nadzora».
U nadi da ćete nam izaći u susret želimo Vam.
U prilogu Vam dostavljamo i CD sa snimljenim fotografijama miniranja.
Sa željom da dobro sarađujemo želimo, svako dobro,

Olivera Radovanović,
Predsednik Upravnog odbora Zelene mreže Vojvodine


09. јул 2007.

Kako nezvanično saznajemo i nakon donetog rešenja o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu “Kišnjeva glava – Rakovac” miniranje i eksploatacija i dalje se u Kišnjevoj glavi, suprotno zakonima, odvija uobičajeno u tri smene.

150 biciklista učestvovalo na BiciklijadiU nedelju 8. juna stopedeset biciklista učestvovalo je na biciklijadi od Novog Sada do Starih Ledinaca. Manifestacija je imala za cilj promociju prirode Fruške Gore i usmeravanje pažnje javnost na probleme oko Ledinačkog jezera. Vožnju je organizovao penjački klub Adrenalin uz pomoć Balkanskog fonda za razvoj lokalnih inicijativa (BCIF) iz Beograda. Više o akciji na engleskom možete čitati na sledećoj web stranici: http://www.itsgottabered.com/MTB-Serbia/2007/cyclists-helping-save-ledinci-lake/.
04. јул 2007.

U iščekivanju primene rešenja o zabrani radova

Nakon prvog uspeha aktivnosti grupe za zaštitu Ledinačkog jezera - koji je rezultovao rešenjem o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac« - predstavljamo vam sve aktere na zaštiti Ledinačkog jezera.Za otpočinjanje prvih aktivnosti na zaštiti jezera koji datiraju od pre nekoliko godina najviše je zaslužan Radomir Delić, Ledinčanin, i članovi penjačkog kluba Adrenalin.
Zelena mreže Vojvodine pomagala je aktivnostima Raše Delića i MZ Ledinci od kraja marta ove godine kada se pridružila aktivnostima na zaštiti jezera pomažući oko prikupljanja potpisa, osnivanjem bloga, i pružajući druge tehničke podrške aktivnostima zaštite.
U toku aktivnosti zaštite podršku i pomoć pružili su Balkanski fond za razvoj lokalnih incijativa (BCIF), Festival Exit, novinari Građanskog lista i Dnevnika, Pravna klinika Pravnog fakullteta u Novom Sadu, neprofitna organizacija PILI iz Njujorka, Slobodan Kovacevic za izradu banera, Dobrivoje Dejanovic Dale za fotografije jezera i mnogi drugi kojima ovom prilikom zahvaljujemo.

Biciklom od Novog Sada do Starih Ledinaca

U okviru akcije „Sačuvajmo Ledinačko jezero» u nedelju, 8. juna održaće se biciklijada od Novog Sada do Starih Ledinaca. Ova manifestacija nije takmičarskog tipa i pozvani su svi koji žele da uživaju u divnoj prirodi Fruške Gore i vožnji bicikla.
Start biciklijade je u 10 sati na platou ispred Spensa, a cilj je kod izvora Zvečan. Dužina staze je oko 14 km. Voziće se od Spensa, Bulevarom Oslobođenja, preko mosto slobode, kroz Sremsku Kamenicu i dalje do Starih Ledinaca.
Vožnja će biti u organizovanoj koloni, u pratnji patrole saobraćajne policije, tempom koji će odgovarati svima.
Povratak u Novi Sad je u sopstenom aranžmanu. Prijavljivanje učesnika je u 9:00 ispred Spensa. Učešće je besplatno. Učesnici biciklijade učestvuju na sopstevnu odgovornos, za mlađe od 18 godina, potrebna je saglasnost roditelja. Kontakt telefon: 064 244 65 11.
Biciklijadu organizuje Penjacko drustvo Adrenalin uz pomoc Balkanskog fonda za lokalne inicijative.

02. јул 2007.

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj doneo je rešenje o zabrani bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava

SAOPŠTENJE ZELENE MREŽE VOJVODINE
Novi Sad, 2.juli 2007.

Nakon prijave Zelene mreže Vojvodine Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj o protivzakonitom vršenju rudarskih aktivnosti bez pribavljenih dozvola nadležnih organa na kopu »Kišnjava glava« u Nacionalnom parku »Fruška gora« - Sektor za inspekcijske poslove Sekretarijata doneo je rešenje o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac«.
U nastavku vam dostavljamo integralnu verziju objašnjenja Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Sektora za inspekcijske poslove:


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽVI RAZVOJ
Sektor za inspekcijske poslove

Zelena mreža Vojvodine
21000 Novi Sad
Pašićeva 24

Povodom vaše prijave zbog izvođenja radova od strane AD Alas Rakovac iz Novog Sada, Jovana Đorđevića 2 na kopovima »Kišnjeva glava« i »Srebro«, a u granicama Nacionalnog parka »Fruška Gora« izveštavam vas o sledećem:
• pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa republičkim inspektorom za zaštitu životne sredine je izvršila nadzor nad radovima i dokumentacijom AD Alas Rakovac dana 20.06.2007. godine i konstatovala da se na kopu »Kišnjeva glava- Rakovac« radovi na vađenju kamena trahita izvode suprotno Zakonu o nacionalnim parkovima, Zakonu o zaštiti životne sredine i Prostornom planu područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine. Naime, članom 6. stav 1. tačka 6. Zakona o nacionalnim parkovima, na području nacionalnog parka zabranjeno je ekspoloatisati mineralne sirovine, osim za privremena pozajmišta u zoni III stepena, ako je to određeno prostornim planom područja nacionalnog parka. Za Nacionalni park »Fruška gora« donet je Prostorni plan područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine (»Službeni list APV«, broj: 16/04) u kojem je, u delu III OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA tačka 3. Privreda, podtačka 3.4. Mineralne sirovine na strani 353. navedeno da »u cilju realizacije smernica PP Republike Srbije potrebno je da »Rudnici nemetala – Rakovac«, u skladu sa važećom zakonskom regulativom urade i verifikuju potrebnu zakonom predviđenu, plansku i tehničku dokumentaciju rekultivacije postojećih kopova. Dalja aktivnost na kopovima vršiće se u skladu sa tim planovima i projektima i isključivo kao deo tehničke rekultivacije.« Nadalje, u poglavlju IV PRAVILA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PLANSKOG PODRUČJA, pod tačkom 1.4. Opšta pravila, uslovi i mere zaštite prirodnih vrednosti pod režimom III stepena zaštite u alineji 3. je navedeno da nisu dozvoljene aktivnosti na eksploataciji mineralnih i nemineralnih sirovina.S obzirom da navedenim Prostornim planom nije dozvoljena eksploatacija, a da se mogu izvoditi samo radovi na rekultivaciji postojećeg kopa, saglasno članu 16. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, broj:135/04), A.D. »Alas-Rakovac« nezakonito izvodi radove na kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« jer nije pribavilo saglasnost na projekat rekultivacije od strane ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
• pokrajinski inspektor je, saglasno navedenom činjeničnom stanju, doneo rešenje kojim se A.D. Alas-Rakovac zabranjuje izvođenje bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac«.

Kada je u pitanju kop »Srebro« izveštavamo vas da u vreme vršenja nadzora nisu konstatovane nikakve aktivnosti na istom.

Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine
Snežana Stević

Sačuvajmo Ledinačko jezero!

Sačuvajmo Ledinačko jezero!
Ledinačko jezero | photo: R.Delić

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine

Obezbedjenje Ledinackog jezera, 25. april 2007. godine
Obezbedjenje Ledinackog jezera